OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Predpoveď do budúcnosti

Kresťanstvo súčasnosti a budúcnosti je zmienené v biblických proroctvách v návaznosti na udalosti vo svete.

Vývoj svetových dejín bude sprevádzať značný zmatok a rozdelenie spoločnosti. Delenie v zmysle rozdielov životného štýlu ľudí. Časť sa orientuje na Bohabojnosť, rodinný a spoločenský život, slobodu, čestnosť, morálku, výsledky práce, zdravie a materiálne zabezpečenie. Druhá část bude orientovaná na okultizmus, nezávislosť, egoizmus, sexuálnu nemorálnosť, honbu za slávou a peniazmi, útlak, rasizmus a manipuláciu svojho okolia. Spoločnosť sa bude polarizovať po celom svete na ľudí, ktorí sú zástancami temna ideologických demagógií a ľudí zastávajúcich sa slobody a práva. 

Uprostred týchto udalostí bude fungovať spoločnosť štandartne. Bude sa pracovať, stavať, kupovať, predávať, budú sa ďalej zakladať rodiny a plodiť deti. Bude jar, leto, jesen a zima, sejba a žatva.

Bude narastat počet prírodných katastrof ako sú zemetrasenia, záplavy a budú sa šíriť hladomory a vojny medzi národmi. Ide o dôsledok ľudskej arogancie, egoizmu, nemorálnosti a nezávislosti od Boha.

Takže rok 2012 nebude znamenať v dejinách ako rok 2000 nič mimoriadne a pôjde sa ďalej. V roku 2012 nebude koniec sveta.

Budú sa rozširovať nadprirodzené duchovné-nevysvetliteľné javy na celom svete na jednej strane pôsobenia dobra v prospech ľudí a na druhej strane temné sily, ktoré prinášajú do ľudského života ako do celej spoločnosti deštrukciu.

Tieto udalosti v budúcnosti budú mať svoje míľniky. História sa neopakuje. Pri určitých ľudských akciách sa dejú tie isté reakcie. Napriek tomu sa dejiny neopakujú, ale idú cez daný program neopakovateľných míľnikov k svojmu cieľu.

Vo svete sa kladie dôraz na manipuláciu spoločnosti a udržiavanie jednotlivcov v strachu a beznádeji. Cieľ je, aby sa človek slobodne nazamýšlal nad svojim životom a budúcnosťou a nevyšiel z reťazí otroka systému, či je chudobný alebo bohatý.

Zastrašovania s koncom sveta v roku 2012 je toho svedectvom. Ako sa šíri mystérium tohto dátumu vzbudzujú v ľudoch strach a paralýzu. Hovorením pravdy sa tento vplyv eliminuje.

Z pohľadu mnohých predpovedí zaznamenaných v Biblii nám povstáva niekoľko kľúčových udalostí, ktoré práve prebiehajú a nástup nových, ktoré na zemi ešte neboli. Je problematické určiť dátumy jednotlivých udalostí, ktoré majú nastať.

V súčasnosti ide o:

  • rozširovanie správy o záchrane ľudského života

  • obnovu Izraela

  • rozmach bigotných fanatických náboženstiev

  • renesanciu dávnych kultov a ríš, s tým spojenú prípravu na vládu samozvaného svetovládcu

Po celom svete sa mocným spôsobom šíri správa o záchrane ľudského života pre večnosť, ktorá je sprevádzaná nevídanou mocou viditeľných zázrakov v prospech ľudí. Napĺňanie týchto predpovedí začalo po zmrtvýchvstaní Ježiša Nazaretského. Vystúpil na vládnuci trón v nebi a zoslal Svätého Ducha na ľudí. Následne v priebehu pár desaťročí týmto učením kresťania vedení Svätým Duchom zasiahli celý vtedajší civilizovaný svet Ázie, Afriky a Európy. Podľa biblických predpovedí od 4.stor.n.l. nastal niekoľkostoročný útlm tejto dôležitej aktivity cez rôzne kresťanské podvody a perzekúcie. V týchto dňoch majú byť zavŕšené predpovede Biblie súvisiace s odkrytím pred všetkými národami poznanie Boha cez mocné kázanie Božieho slova sprevádzaným nevídanými zázrakmi rôzneho charakteru, so spoločným menovateľom prejavu medzi ľudmi – RADOSŤ. V priebehu posledných desaťročí sa podľa predpovedí stalo toto hnutie najrýchlejšie rastúcim hnutím na zemi so súčasným počtom cez 600 milionov ľudí. Boh dá možnosť všetkým ľudom poznať pravdu a rozhodnúť sa. Ukončenie bude sprevádzané mimoriadnou udalosťou únosom-vytrhnutím ľudí z tejto zeme do večnosti. Ide o ľudí, ktorí podriadili svoje životy Bohu, oddelili sa od bezbožnosti. Zo zeme zmiznú títo ľudia, lebo Boh si ich zoberie k sebe do večnej radosti ako prvú úrodu zeme.

 

 Súčasne s týmito udalosťami prebiehajú naplnenia prorockých slov o národe Izrael. Po stáročiach podľa predpovedí získali svoju zem v roku 1948 a budú neustále silnieť. Počas tohto procesu bolo, je a bude niekoľko vojenských konfliktov. Konkrétne sú spomínané v Biblii niektoré z nich, kde sú menované krajiny zapojené v týchto konfliktoch, čo sa deje pred našimi očami. Ide o krajiny ako Lýbia, Irán, Turecko, Jordánsko, Egypt, Palestína, Libanon, Sýria, Etiópia a ďalšie. Izrael získa celý Jeruzalem, chrámovú horu, kde vystavia židovský chrám. Mnohé nadprirodzené Božie zásahy v týchto konfliktoch povedú ľudí po celom svete aj v samotnom Izraeli k obráteniu sa k Bohu Izraela.

 

Po vytrhnutí ľudí, ktorý podriadili život Ježišovi nastúpi na scénu dejin stelesnený satan v podobe svetovládcu antikrista na obdobie 7 rokov. Jeho vládu budú sprevádzať znamenia 666 na pravej ruke a na čele ľudí, bez ktorého nebude možné kupovať ani predávať (podkožný čip) ďalej množstvá nadprirodzených javov, ktorými budú ľudia paralyzovaní. Podobné udalosti v menšom merítku prebiehali za Hitlera. Z týchto nadprirodzených javov nebude v ľuďoch radosť, ale strach a nenávisť. Svet bude zmietaný vrcholiacimi prírodnými katastrofami s obrovskými rozmermi. Antikrist bude určitý čas podporovat Izrael a následne sa proti nemu postaví so značnou časťou svetovej populácie a dojde k veľkému prenasledovaniu Izraela. Na vrchole udalostí príde Boží Syn v sláve a vojenský konflikt pri Armagedone na záchranu Izraela bude znamenať ukončenie tohto obdobia.

Boží Syn bude fyzicky prítomný na zemi a z Jeruzalema bude 1000 rokov viditeľne vládnuť celému ľudstvu. Na konci tohto obdobia bude satan uvoľnený, aby zviedol časť ľudstva, ktorá so škrípajucimi zubami znášala vládu Božieho Syna a vytiahnu proti Jeruzalemu. Satanove armády budu porazené. Vesmír a zem budu zničené a všetci ľudia budú vzkriesený a postavia sa pred Boží súd.

Satan bude uvrhnutý so všetkými padlými anjelmi a bytosťami do večného trápenia v ohnivom jazere a ľudia, ktorý budú na súde nájdený podľa Božieho práva ako nedostatočný pôjdu na to hrozné miesto do ohnivého jazera k večnému trápeniu..

Ľudia čo nezakorenili na svojej múdrosti a nezávislosti, ale vzopreli sa temným ideologiam a tradíciám, hľadali a prijali pravdu vojdú do novej zeme a neba, kde budú naveky prebývať v Božej prítomnosti.

Podstata súdu je v odkrytí ľudskej zodpovednosti za svoje činy a absolútna nedostatočnosť obstáť pred súdom pravdy. Pri uznaní tohto stavu je odkrytá úžasná Božia láska, v ktorej Všemohúci Boh dal svojho Jediného Syna, aby bol odsúdený a potrestaný miesto nás. Ide o najdoležitejšiu udalosť v ľudských dejinách, ktorá je neopakovateľná. Boží Syn zostúpil z neba stal sa človekom – Ježiš Nazaretský, žil ako jediný človek bezúhonný život a ponúkol svoj život ako výkupné za nás. Podstúpil smrť na kríži a na tretí deň vstal z mŕtvych. Dnes žije, má od Otca všetku moc na nebi aj na zemi a v Jeho Mene je ponúknutá úplná amnestia-odpustenie každému človeku. Jediná vec je potrebná k prijatiu – uveriť a následne poďakovat Jemu, čo sa prejaví premenou celého ľudského života.

 

Človek zanechá bezbožný spôsob myslenia a životného štýlu a otvorí sa učeniu úplne nového života, v ktorom je závislý na Božích intervenciách. Začiatok nového života s Bohom nastáva skrze uvedomelé rozhodnutie jednotlivca nechať sa ponoriť vo vode do Mena Ježiša Nazaretského a tým prijatím miesta medzi veriacim Božím ľudom. Toto rozhodnutie Boh potvrdzuje zoslaním Svätého Ducha s vonkajším prejavom hovorenia v cudzích rečiach. Zasľúbenie Ježiša Nazaretského o prechode zo smrti do života, spod súdu do ospravedlnenia sa stáva realitou. napriek odporu okolia. Keď veríte, že Boží Syn zaplatil všetok Váš dlh poďakujte Mu a vykročte.

Je to výzva i pre Vás každého čitateľa. Kde je v súčasnosti nasmerovaný Váš život? Nebude koniec sveta v roku 2012 máme pred sebou minimálne 1007 rokov do konca sveta, ale pre Vás može byť koniec Vášho života ešte dnes a po Vašom odchode z časnosti nasleduje pre Vás reálny súd. Prosím urobte správne rozhodnutie pre prijatie svojej záchrany a následne ďalších ľudí okolo Vás. Požiadajte Ježiša, aby Vás očistil, vyznajte vieru v úplné odpustenie Vašich neprávostí pre Jeho zásluhy.

V prípade akýchkolvek podnetov nás prosím kontaktujte - krestaniholic@gmail.com

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk