OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Rodina

Pre porozumenie podstaty rodiny je dôležité poznať vyjadrenia samotného Tvorcu človeka, manželstva a rodiny. Ide o nemenné princípy naprieč dejinami ľudstva. Mnohí ľudia, ktorí či už intuitívne alebo vedome napĺňajú tieto princípy, majú šťastné manželstvá a rodiny a vychádzajú z nich šťastní a dobrom prekypujúci ľudia.

 

Genesis 1

26A Boh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. 27A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. 28A Boh ich požehnal a Boh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. 29A Boh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm. 30A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak. 31A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň.

Genesis 2

7A Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchol do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou. 8A Hospodin Boh vysadil záhradu čiže raj v Édene, od východu, a tam postavil človeka, ktorého utvoril.15A Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Édena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. 16A Hospodin Boh prikázal človekovi a riekol: Z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, 17ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. 18A Hospodin Boh riekol: Nie je dobre byť človekovi samotnému; učiním mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň. 19A Hospodin Boh utvoril bol zo zeme všelijaké zviera poľné a všelijakého vtáka nebeského a doviedol ich k človekovi, aby videl ako ktoré pomenuje. A každé ako ktoré pomenoval človek, každú dušu živú, tak sa menovalo. 20A Adam, človek, dal všetkým mená, každému hovädu a nebeskému vtákovi a každému zvieraťu poľnému, ale Adamovi sa nenašla pomoc, ktorá by bola bývala jemu roveň. 21A Hospodin Boh dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a usnul. A vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zavrel mäsom. 22A Hospodin Boh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama, v ženu, a doviedol ju k Adamovi. 23Vtedy povedal Adam: Toto už teraz je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela; táto sa bude volať muženou, lebo táto je vzatá z muža. 24Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo.

Samotná podstata manželstva je viera, že človek je Dobrým a Dokonalým Bohom inteligentne a zázračne - nadprirodzene stvorená bytosť, nie zviera. Posledné poznatky vedných disciplín, hlavne genetiky, k tomuto záveru postupne dochádzajú (http://www.milost.tv/m/4gBx4WXqQ). Keďže človek je stvorený na obraz Boží má Boha hľadať a na Jeho podobu sa cielene meniť. Tvrdenie, že človek je zvierací druh, človeka vedie k obdivu a úcte zvierat a životnému štýlu rôznych živočíchov. Manželstvo je týmto svetonázorom podstatne ovplyvňované. Keď som Božie stvorenie si aj Ty. Tento pohľad výrazne mení správanie ľudí medzi sebou, ich komunikáciu a spolunažívanie. Boh je vznešená, slávna, dokonalá, múdra, Svätá - čistá Bytosť a mohli by sme spomenúť mnoho ďalších prívlastkov, ktoré sú len indíciou skutočnosti. Ľudstvo bolo od Boha skrze vzburu oddelené a stalo sa vazalom satana a temných duchovných bytostí, ako je smrť a im podobné.

Boží Jediný Syn sa stal človekom a dal svoj život ako výkupné za nás všetkých, keď v ľudskom tele zomrel na kríži a zostúpil do podsvetia. Na tretí deň vstal a získal nám možnosť návratu do Božej prítomnosti a tým do stavu Božích detí. Túto pozíciu môže prijať každý človek bez rozdielu, bez ohľadu na minulosť, súčasnosť, spoločenské postavenie, zadlženosť, rasovú a národnú príslušnosť... Potrebné je vypočuť túto správu o Ježišovi Kristovi, Jeho pôvode, účinkovaní ako človeka, Jeho smrti a vzkriesení. Samozrejme nedá sa slepo uveriť, ale treba ísť do hĺbky a skúmať, počúvať. V bode jasného vnútorného presvedčenia o skutočnosti týchto udalostí a prijatia odpustenia, urobiť rozhodnutie zmeny smeru života. To sa potvrdzuje ponorením vo vode do mena Ježiš - "krst". Boh spečatí tento krok z našej strany, vyliatím Svätého Ducha na človeka s prejavom naplnenia radosťou a pokojom vnútra človeka a hovorením v cudzích rečiach. Človek sa stáva novým stvorením, s novou identitou, ktorú pôvodne človek mal a bol o ňu ľsťou okradnutý. V tomto stave podriadenosti Bohu nachádzame upokojenie a zmysel života. Človek spontánne zosúlaďuje svoj život s Božím slovom ako je:

  • úcta, poslušnosť, vďaka a rešpekt k Božej Osobe,
  • opustenie okultných a náboženských skutkov a tradícii, ktoré nepriviedli nikoho k Bohu,
  • očistenie reči – verbálneho vyjadrovania od zlých slov, ako je branie mena Božieho ako nadávku a citoslovce
  • prijatie sociálnych návykov ako hygiena, práca a oddych,
  • úcta voči starším a prirodzeným autoritám v spoločnosti a úcta voči človeku bez rozdielu rasy...
  • odpustenie zranení od iných ľudí, lebo Pán Ježiš nám odpustil, že pre naše previnenia trpel
  • náprava sexuálnej oblasti života, ktorý je Bohom určený iba pre manželstvo muža a ženy
  • odvrátenie sa od krádeží, a prijatie života štedrosti a dávania
  • zanechanie zlých rečí o blížnych so zámenou povzbudzovania a dvíhania
  • očistenie srdca a duše od závisti a naplnenie sa dobroprajnosťou

Je to ideálny stav, ktorý sa usilujeme z moci od Boha postupne dosahovať. Bez nového začiatku z odpustenia od Ježiša, by to nebolo možné ani začať a život by postupne zapadal v mrzutosti, skazenosti a špine. Koniec by bolo spravodlivé odsúdenie do večného zavrhnutia v ohnivom jazere – gehene. Odpustenie získané odsúdením a vzkriesením Ježiša nám nebeský Otec daroval večnosť s Ním. V manželstve tento svetonázor prináša samotný základ vzájomnej úcty, rešpektu a odpustenia. Nejde o filozofiu, náboženstvo, ale zažívanú realitu. Pohrdanie týmito princípmi je vyjadrené číslom vyše 50% rozvodovosť v SR, následok deti bez otcov, sklamania, depresie, zničené životy... (http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Obyvatelstvo/grafy_mapy/2010/sobasnost-rozvodovost2010.pdf). Je možná náprava, ktorá záleží od prístupu každého jednotlivca, bez ohľadu na okolie.

Úloha človeka na zemi je podľa Božieho nasmerovania plodiť sa a množiť, čo je konkrétny skutok na základe rozhodnutia dvoch ľudí, muža a ženy. Osoby rovnakého pohlavia túto možnosť nemajú, ide o zvrátenosť, čo treba zanechať a napraviť svoje zmýšľanie a život pred Bohom. Toto rozhodnutie plynie zo spolunažívania, ktoré je podložené slobodným rozhodnutím prezentovaným pred Bohom a spoločnosťou. Ide o dohodu – zmluvu – manželstvo, kde sa zaviažu vernosťou, podporou, prínosom dobrého do spoločného života a odpúšťaním. Posledné sčítanie ľudu na Slovensku  2011 ukazuje na stav spoločnosti, ktorý sa musí zmeniť, aby nedošlo k zániku národa. Porovnanie prírastku obyvateľstva SR (podľa sčítania ľudu SR v roku 2011) v rokoch 1970-80 = 453 878 a to isté číslo v rokoch 2001-2011 = 17 581 čo je 3,8% prírastku z pred 20 rokov !!! K čomu smeruje tento trend? Čo je príčinou tohto vývoja? Jednoznačne bezbožnosť. Miesto Boha človek uctieva sám seba prípadne iné stvorenia. Pritom je zjavné, že my bohmi nie sme, lebo by sme nezažívali čo nechceme ako sú porážky, choroby a smrť. Keby bol človek boh, tak po nahromadení majetkov na zemi, by ich bezmocný neopúšťal, aby ich rozkradli a zničili iný. Čisto pragmatický pohľad, na udržanie spoločnosti je potrebné, aby každá rodina mala aspoň 3-4 deti. Tu je dôležité spomenúť, že deti sú požehnaním nie kliatbou pre rodičov.  Pri zarátaní vysokého počtu neplodných párov, slobodných ľudí, by sme sa dostali na vyššie čísla. Keby  počet ľudí v krajine nenarastal, za nejaký čas populácia zostarne a nebude mať kto pomôcť malým, starým a postihnutým ľuďom. Pre tú chvíľku požitku na hektických dovolenkách, pri TV, egoistických požitkoch a podobne, čo človek uprednostní pred normálnym životom v poslušnosti Bohu sa to neoplatí. Majetok človek musí zanechať na zemi, chvíľkové požitky sa nakoniec obrátia vo večné trápenie, ovplyvnenie bezbožnými ľuďmi a spoločnosťou aby si človek zachoval "česť" sa obráti na večnú hanbu... V každom ohľade je užitočné riadiť sa princípmi, ktoré nám Boh podáva vo svojom slove. Prináša to spokojný život s Bohom, šťastné a naplnené manželstvo a rodinný život, úspech v práci, dobré zdravie, nádej do budúcnosti a na večnosť v Božej prítomnosti. Budúcnosť nie je o starnutí a samote, ale o žatve dobrej sejby, v podobe vďačných detí , ktoré rodičom odplatia ich lásku v ich starobe. Ide o žatvu dobrých rozhodnutí, kde sa v manželstve partneri odovzdávajú jeden druhému a potláčajú pýchu a egoizmus. Tieto rozhodnutia ovplyvňujú deti, ktoré sú darom Božím nie kliatbou pre rodičov (http://www.milost.tv/m/mxsrOpBsU). Sú prijímateľmi lásky rodičov, ktorá prúdi od Boha ďalej medzi manželmi a k deťom. Je kľúčové investovať čas, úsilie, financie do detí, aby z nich vyrástli silný, správne orientovaní ľudia. Deti sú budúcnosťou a pokračovateľmi Božích plánov na tejto zemi. Boh vyvolil Abraháma, lebo vedel že prikáže svojim deťom zachovávať Božie nariadenia. V súčasnosti je spoločnosť plná duchovnej špiny. Treba deti vychovávať v známosti Božieho Slova. Keď dokážu deti pochopiť a ovplyvniť sa temnými príbehmi s čarodejnicami a okultizmom, dokážu deti porozumieť Božiemu Slovu. Pán Ježiš pokáral učeníkov, keď bránili deťom prichádzať do Jeho prítomnosti. Treba pred deti klásť hodnotné príklady statočných ľudí, ktorí boli prínosom pre celú spoločnosť a takýchto príkladov je plná Biblia. Pri počúvaní a čítaní nebiblických zlých názorov o deťoch, ktoré sú horormi, ohľadom pôrodov, otcovstva, materstva, výchovy detí a podobne, sa degeneruje správne videnie. Treba uvažovať o tom ako sa veci dajú robiť, nie ako to nejde. Manželstvo, rodina, deti sú Božím plánom pre drvivú väčšinu ľudí. Boží plán je dobrý, dokonalý a príjemný. Prináša naplnenie a dáva zmysel života poslušnosťou Bohu.

 

Manželia majú tráviť čas plánovaním budúcnosti a spoločných aktivít, ktorými oslávia Boha. Aktivity sú k udržaniu existencie rodiny =  práca, ktorú Boh požehná úspechom a následným materiálnym zaopatrením. Zdravie ide súbežne so zaopatrením, lebo mnohé tragédie, kedy muži pre bezbožnosť zomierajú uvádzajú rodiny do katastrofy. Pre zbožnosť – rešpektovanie Božieho slova sa môžeme tešiť dobrému zdraviu a následnému pozdvihnutiu v materiálnej oblasti či cez zamestnanie alebo podnikanie. Pre úspech a dobré zdravie je podmienka s vďačnosťou, radosťou  a láskou slúžiť Bohu. Služba pozostáva z budovania osobného vzťahu s Bohom, podpory a budovania Božieho národa, podpory núdznych a zastávania práva a spravodlivosti v spoločnosti. Manželia a rodina majú kľúčovú úlohu v spoločnosti, aby prinášali budovanie a napredovanie. Rodina nie je izolovanie sa od Boha a blížnych, práve naopak. Božie slovo hovorí, že jeden zaženie tisíc nepriateľov, ale dvaja desaťtisíc. Je nám od Boha daná úloha naplniť zem poznaním Boha, potomstvom a vládnuť nad ňou. Porozumenie a naplnenie týchto úloh robí manželstvo silným zväzkom trojitého povrazu, ktorý nie je možné pretrhnúť, lebo je v ňom zapletený všemohúci Boh. Manželstvo sa stáva naplnením radosti Boha, manželov, detí aj ľudí naokolo.

Tvorcom manželstva je Boh, ktorý dal nemenné princípy aby manželstvo fungovalo. Prvé podriadiť osobný život Bohu, prijať Jeho lásku a odpustenie. Druhé milovať manželského partnera. Tretie plodiť sa a množiť. Štvrté prinášať svojím spoločným životom prospech Božiemu kráľovstvu t.j. Božiemu národu a celej spoločnosti, inak povedané nebyť izolovaný ale podieľať sa na spoločenskom živote.

V tejto sekcii najdete ďalšie články (lišta vľavo), ktoré sa zaoberajú touto témou (http://www.milost.tv/m/rg39GNrBr).