OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

článok - kniha Malachiáš

Malachiáš

Hoci je to kniha Starého zákona, je aktuálna aj pre nás. Je to relevantné, živé Božie slovo. Malachiáš je poslednou knihou Starého zákona. Je na rozmedzí medzi Starou a Novou zmluvou. Predznamenáva zmenu, zlom. Gammons verí, že cirkev je práve v takomto bode prechodu do nového obdobia.

Pripomenul, že mnohí zo známych kazateľov sú už dnes pri Pánovi. Časy sa zmenili. Prvá zmena podľa neho začala najmä v USA, keď Oral Roberts predal svoj stan – najväčší evanjelizačný stan- a išiel do televízneho vysielania. Po ňom začal počet kazateľov v televízii stúpať. Dopad televízie bol, že vyprodukovala slávne kresťanské osobnosti. Niektorí kazatelia v tom boli úspešní, niektorí zlyhali a správa sa o tom rýchlo rozšírila. Gammons však verí, že sa pripravujeme ešte na inú, novú zmenu.

Kniha „Malachiáš“ hovorí, čo Boh robí v posledných dňoch, obsahuje aktuálne slovo pre kresťanov posledných čias. Boh dnes už nehľadá len pomazaných kazateľov, ale pozdvihuje pomazané telo celého sveta, celú cirkev, ktorá sa hýbe v Eliášovom pomazaní. Kniha je viac relevantná pre nás, než pre Židov pred 2000 rokmi, lebo veľa proroctiev v Starom zákone je o druhom príchode Ježiša Krista. Nie len o prvom. Mal 4: 5 – tento verš je toho príkladom. Vzťahuje sa na Ježišov druhý príchod. Nemôže hovoriť o prvom príchode, lebo Ježiš prvýkrát prišiel ako dieťa.

Gammons ďalej hovoril o Eliášovom pomazaní, ktoré podľa Biblie prišlo na zem niekoľkokrát. Prvýkrát historicky, v podobe proroka Eliáša. Neskôr prišlo obrazne, v osobe Jána Krstiteľa, ktorý pripravoval cestu Pánovi. Sám Ježiš povedal, že Ján Krstiteľ prišiel v duchu Eliášovom. Eliáš sa tiež zjavil s Mojžišom na hore premenenia. Prichádza aj v knihe Zjavenia, ako prorok posledných čias pre Izrael v čase súženia. My sa pripravujeme na Ježišov príchod a toto Eliášove pomazanie prichádza na cirkev, aby slúžilo Bohu aj dnes. My sa budeme pohybovať v moci. Boh nechce vyzdvihnúť zopár konkrétnych kazateľov, ale každého, jednotlivcov.

V Malachiášovi ďalej Boh poukazuje na sedem základných vecí, ktoré musíme pochopiť správne, pretože sú dôležité pre cirkev posledných dôb:

 1. V prvom rade treba prijať, že Boh je Bohom, ktorý sa nemení. Ale zatiaľ čo On sa nemení, my sa musíme. Mal. 1:10 – Obraz zatvorených dvier voči Božiemu požehnaniu nie je problémom na Božej strane, ale na našej. Postoj, že viera „nefunguje“ je nesprávny.
 2. Viera musí byť nadšená a plná života. V kresťanstve formálnosť nahradila vieru. Vážnosť tváre a smútok na zhromaždeniach sa stali správnym modelom, prejavom viery. Ježiš je však život. Máme byť nadšení pre Ježiša. Nadšení z jeho zmŕtvychvstania. To je správa, ktorá skutočne nadchne srdce človeka (Mal. 1:1-7 ).
 3. Falošná zbožnosť, oddanosť. Ľudia sa niekedy snažia vyzerať duchovnejšie, než reálne sú. Nedávajú Bohu to najlepšie, čo môžu. V Starom zákone dávali napríklad ranené zvieratá v domnení, že to postačí, aby ich Boh prijal. Ale Boh si všíma všetko. Máme dávať Bohu to najlepšie. Zaslúži si naše najlepšie (Mal 1:8-40).
 4. Zlyhávajúce kňazstvo (Mal. 2:1-7). Boh povedal, že pozdvihne nové kňazstvo. Leviti boli jednoznačne vyvolení Bohom. Na webe môžeme nájsť veľa kazateľov, ktorí padli. Boh sa unavil z pokrytectva.
 5. Stratené zameranie (Mal. 2:8-9). Môžeme byť zaneprázdnení v službe, napriek tomu nemusíme presne robiť to, čo Boh od nás chce. Musíme si byť istí, že napĺňame Božiu vôľu. Vieme, prečo sme tu? Robíme veľa dobrých vecí, ale nie sú prioritou. Kresťania milujú chválu, ale to môžeme robiť v nebi, vo večnosti. Môžeme mať spoločenstvo s bratmi, ale aj to budeme robiť vo večnosti. Ale je jedna vec, ktorú potom nebudeme robiť. Evanjelizovať. Hovoriť ľudom o Ježišovi. To nie je zodpovednosť pastiera – pastora. Ale oviec – kresťanov.
 6. Reč nevery. Boh chce, aby sme hovorili len vieru. Keď hovoríme slová pochybností, Boha to unavuje. Zamerajme sa na to, že budeme hovoriť len slová viery.
 7. Finančná nevernosť (Mal 3:1-11). Boh obvinil svoj ľud, že ho okráda, hoci nedochádzalo ku krádežiam obetných darov. On však hovoril o desiatku. Desiatok patrí Bohu. Ak ho dáme Bohu, on znásobí náš zvyšok, posvätí ho a dá nám žatvu. Žatvu bez sejby nemožno mať. Navyše, desiatok je prvých desať percent, nie posledných, teda to, čo nám zostane. Musíme dať najskôr Jemu ako prejav viery, že On sa stará o nás a až potom máme platiť svoje záväzky. Máme zobrať jeho slovo vážne. Vyskúšať ho. Zatiaľ čo my urobíme jednu vec, on urobí tri: otvorí nebesia, vyleje požehnanie, pokarhá diabla a všetko, čo požiera.

P. Gammons ďalej poukázal na 7 kľúčov v knihe Malachiáš, z ktorých plynie požehnanie.

 1. Boh ťa chce mať požehnaného, prosperujúceho, zdravého.
 2. Božie zasľúbenia sú podmienené. Musíme najskôr splniť našu časť pred tým, než Boh splní to, čo povedal.
 3. Desiatky a zbierky otvárajú okná nebies. Boh potom vylieva svoje požehnanie.
 4. Keď dáš Boha na prvé miesto, Boh dá teba na prvé miesto.
 5. Boh akceptuje len to najlepšie pre nás. Preto aj ty vždy dávaj Bohu to najlepšie.
 6. Neposlušnosť otvára dvere diablovi, aby nás mohol okradnúť.
 7. Keď si vezmeš to, čo ti Boh nedal, diabol má potom právo zobrať ti to, čo ti dal Boh. Nemôže ťa len tak okradnúť. Boh dal Adamovi Eden („Eden“= miesto luxusného bývania). Ale keď Adam zobral to, čo mu Boh nedal, diabol mu zobral to, čo mu Boh dal – Eden. Je to princíp.

Dr. Peter Gammons v Bratislave, február 2012,