OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Homosexuálne partnerstvá a manželstvá

 

Manželstvo zmluvný vzťah muža a ženy je základ spoločnosti. Len muž a žena vedia splodiť deti, čo je úžasná udalosť. Deti sú veľkým darom pre rodičov. Deti nie sú hračky, ale ľudské bytosti odkázané na pomoc svojich rodičov. Je veľká úloha každého otca a matky vychovať z detí zrelých, samostatných a úspešných ľudí. Je mnoho nástrah za dverami domova cez rôznych zlých, zvrátených ľudí, ktorý majú množstvo ponúk, ako začať s niečím, čo nevyzerá na prvý pohľad zle. Dôsledok prijatia ponúk je zničený život a stratená večnosť. Môže ísť od navádzania na vzburu voči Bohu, rodičom a autoritám, ideológie a náboženstvá postavené na lži, ktorými sú odtŕhané deti od Boha, okultné praktiky medzi ktoré patria drogy - dávny prostriedok šamanov, modloslužbu, nenávisť, rasizmus, sexuálne nemorálnosti, krádeže, ohovárania a závisť. Deti sú nám zverené a máme všetky prostriedky na ich úspešnú prípravu pre život. Ide hlavne o Božiu nadprirodzenú pomoc, Bibliu a mnohé ďalšie prostriedky. Prirodzene dvaja muži alebo dve ženy nevedia deti splodiť a počať a tým pádom sa ani množiť. Môžu sa množiť jediným spôsobom a to ukradnúť cudzie deti a nasiať do nich zvrátenosť, ktorej sami podľahli. Pred  Bohom, ktorý určuje fyzikálne, biologické a morálne pravidlá svojho stvorenia je homosexualita zlá vec podobne ako nevera, okultizmus, modloslužba, rúhanie, vzbura, vražda, mimomanželský sex, krádeže, ohováranie a závisť. Spravodlivý Boh páchateľov týchto zločinov navždy odsúdi. Keď niekto pozná, že je na zlej ceste Boh mu ponúka riešenie. Následkom zločinu je odsúdenie a trest, to do plnej miery funguje aj v našej spoločnosti. Odsúdenie za naše zločiny zobral na seba Jednorodený Boží Syn, ktorý zostúpil z neba a stal sa človekom ako Ježiš z Nazareta. Najtvrdším spôsobom zobral odsúdenie za zločiny nás všetkých, aby sme mohli byť uvoľnený z odsúdenia a otroctva zla na slobodu. Táto sloboda je momentálne k dispozícii každému človeku , ktorý po nej túži. Podmienka je uznať a odsúdiť páchateľa zločinov – seba a následne uveriť v toho, ktorého nevidím. Toho, ktorý ma stvoril, pre mňa opustil slávu v nebi a zobral môj trest na seba, zomrel a následne vstal z mŕtvych.  Následne prijať nový život z Jeho ruky s novými pravidlami a víziami, čo je všetko pred nás predložené v Biblii a potvrdzované Božím Duchom. Je absolútne nutné podriadiť svoj život Božiemu slovu a robiť po prijatí odpustenia nápravu, zanechať zločiny a usilovne sa učiť žiť nový život, ktorého súčasťou je denné štúdium Biblie, chvála a vďaka Bohu, príhovory a praktická pomoc ľuďom naokolo, pripojenie sa k Božiemu ľudu v miestnej  cirkvi Ježiša Krista.

Biblia, list Rimanom 1kap.

16Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. 17Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané: Ale spravodlivý bude žiť z viery. 18Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou, 19pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil. 20Lebo Jeho, len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž Jeho večnú moc a Jeho Božstvo, aby boli bez výhovorky.21Pretože poznajúc Boha neoslavovali Ho ako Boha ani Mu neďakovali, ale zvrátili sa vo svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, 22hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami 23a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov i štvornohých tvorov i plazov. 24Preto ich tiež aj Boh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou, 25jako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. 26Preto ich Boh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode, 27a podobne aj mužského pohlavia osoby opustiac prirodzené používanie ženy rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia s mužmi páchajúc hanebnosť a odplatu, aká bola treba za ich šialený blud, dostávajúc sami na sebe. 28A ako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí, 29naplnených každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, plných závisti, vraždy, sváru, ľsti, zlých zvykov, 30pletichárov, ohováračov, nenávidiacich Boha, trýzniteľov, pyšných, chvastavých, vynálezcov zlého, rodičom neposlušných, 31nesmyselných, vierolomných, nemajúcich lásky, nesmierlivých a nemilosrdných, 32ktorí, hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodní smrti, nie len že to robia, ale to ešte aj schvaľujú tým, ktorí to tiež robia.

Boha a zákonitosti, ktoré vložil do stvorenia, medzi ktoré patrí manželstvo muža a ženy, môžeme poznávať cez Bibliu, prírodu a svedomie. Ľudia, ktorí poznali Boha a neslúžia Mu s radosťou a vďačnosťou sa vzďaľujú Božej ochrane a vystavujú sa temným silám. Tieto ich inšpirujú k zvráteným skutkom, ktorých vrcholom sú sexuálne a okultné zločiny. Medzi sexuálne zvrátenosti je jasne zaradené súloženie osôb mimo manželstvo a osôb rovnakého pohlavia. Kresťania musia na ofenzívu mimomanželského sexu a homosexuality reagovať, nie sa nemo prihliadať. Keď niekto vie robiť dobre a nerobí, tak má hriech. Soľ, ktorá stratí slaň je bez hodnoty a bude pošliapaná. Nie je úlohou kresťanov prioritne odsudzovať zlé skutky, ale ísť príkladom a smelo ohlasovať Božiu milosť. Keď sú kresťania plní Svätého Ducha a Slova tak prirodzene hovoria Božie Slovo, nie ako náboženský teatrálny  skutok. Kázané Božie slovo prináša svetlo a temnota ustupuje. Kresťania nemôžu zaspať, keď žijú vo vyspelej spoločnosti. Keby nebolo horlivých ľudí, ktorí milovali Boha v minulosti Európa a Severná Amerika by boli na úrovni zaostalých rozvojových krajín. Odovzdanie a horlivosť týchto ľudí nám priniesli prosperitu a relatívne dobré životné podmienky na zemi. Kresťania nesmú dnes spať v pasivite a lenivosti. Je veľká potreba po horlivosti, nadšení a opravdivosti. V Európe a USA sa kresťania obracajú na islam a nimi pohŕdaní Afričania obracajú 6 000 000 ľudí ročne z islamu na kresťanstvo a okrem JAR všetci majú jasný postoj k homosexualite. V Európe a USA nám bujnie okultizmus, homosexualita, drogy, morálne a hospodárske problémy a kresťania nečinne prizerajú. Keď sa nájdu statoční ľudia a Svätý Duch cez nich burcuje k prebudeniu sú označovaní kresťanmi za fanatikov. Je čas prehodnotiť svoje názory, svoj život a pozrieť sa do zrkadla Biblie. Je čas ísť na kolená a kričať k Bohu o milosť ako Abrahám za Sodomu a Gomoru, ako Jonáš za Ninive, ako Daniel za Judsko ako Pán Ježiš za celý svet . Je čas pre skutočných kresťanov tráviť čas pri štúdiu Biblie obnoviť sa v prvej láske a ísť na verejnosť ohlasovať, aby sa ľudia obrátili k Bohu, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské a koniec všetkých vecí so spravodlivým súdom. V Biblii čítame o Božom jasnom pohľade na homosexualitu v prípade potopy, Sodomy, Gomory a ďalších prípadov. Podobný pohľad odporu má Boh na tradície založené na modloslužbe a okultizme, zabíjanie nenarodených detí – obetovanie Molochovi ( na slovensku 8.823 detí zavraždených ročne!!!)... Noachovi sa vysmievali, ale dnes v období milosti po celom svete vidíme, že žatva národov je zrelá, len žať. Ľudia hľadajú skutočného Boha a pravdu, mnohý ktorý ju prijali sa schovávajú a hanbia za ňu. Kresťania obnovme sa, hlavu hore poďme budovať Boží dom. Boží ľud v zajatí babylonu plného modiel, pohanských tradícii je čas prestať obnovovať babylon, vyjsť z neho a budovať Jeruzalem, aby národy mohli prichádzať a prijímať odpustenie skrze vzácnu svätú krv Ježišovu. Vstúpili sme do úžasného obdobia poslednej žatvy, kedy všade kázaním víťazstva Ježiša Krista padajú okovy otroctva a prichádza radosť, zároveň temnota besnie v bezmocnosti, lebo ani brány pekiel pred Božím ľudom neobstoja. Hore hlavu Boží ľud, naša práca nie je v Pánovi marná, Božie slovo sa nevráti naspať prázdne ale vykoná k čomu bolo poslané a národy sa pohrnú na sion, aby boli vyučované Božiemu zákonu. Pokánie činia a sú oslobodzovaní modlári, okultisti, buriči, rúhači, vrahovia, smilníci, homosexuáli, zlodeji, ohovárači aj závistlivci. Svatý Duch uzdravuje všetky nemoci, oslobodzuje zajatých a robí veľké zázraky. Ježiš je živý!